ພີທີທີ ເພີຟໍມ້າ ຊີນເທີຕິກ SAE 5W-30 PTT PERFORMA SYNTHETIC