ມອບຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ແກ່ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ.

  1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. ກິດຈະກຳ
  6. »
  7. ມອບຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ແກ່ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດ...

ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2020 ພີທີທີ (ລາວ) ໄດ້ມອບຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ແກ່ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນລົນນະລົງການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຖືກປະເພດ ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບແກ່ສັງຄົມ.

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.