ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2020 ພີທີທີ (ລາວ) ໄດ້ມອບຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ແກ່ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນລົນນະລົງການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຖືກປະເພດ ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບແກ່ສັງຄົມ.

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.