ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດໄດ້ຮ່ວມກັບ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ບັນຍາຍຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມກ່ຽວກັບປັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ ໃຫ້ກຽດບັນຍາຍໂດຍ ທ່ານ ທະນະພົນ ກະມົນທະນະກຸນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສາຍການຕະຫຼາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ພີທີທີ (ລາວ) ທີ່ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.  

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.