ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

PTT Lubricants Laos

ທ. ບຸນທຳ ແສງສະຫວ່າງ
 (85620) 5554 8619
bountham.s@pttlao.com

ທ. ທະນູສິດ ເລີດຄຳຜົງ
Thanousith.l@pttlao.com
+85620 ‎5554 8703