LUBRICANTS

ພີທີທີ ແມັກສະປີດ 2 ຈັງຫວະ
PTT MAXSPEED 2T

ເປັນນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳລັບລົດຈັກ 2 ຈັງຫວະ. ສູດເພີ່ມສະມັດຕະພາບເຄື່ອງຈັກ ພ້ອມປົກປ້ອງໃນຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ. ອີກທັງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງເຄື່ອງຈັກທຸກລຸ້ນ ອີກທັງຫຼຸດຄວັນຂາວໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

 

ຄຸນສົມບັດ

• ເພີ່ມປະສິທິພາບເຄື່ອງຈັກ.
• ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຊີ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກໄດ້ດີ.
• ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຫຼໍ່ຫຼື່ນ ແລະ ປົກປ້ອງການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນທຸສະພາວະການໃຊ້ງານ.

 

ການໃຊ້ງານ
• ອອກແບບມາສຳລັບລົດຈັກ 2 ຈັງຫວະສະມັດຕະພາບສູງ ລຸ້ນໃຫມ່ ທັງແບບລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ ແລະ ນໍ້າ.
• ເຫມາະສຳລັບເຄື່ອງ 2 ຈັງຫວະເຊັ່ນ: ພາລາມໍເຕີ້, ຈັກເລື່ອຍໄມ້ ແລະ ສະໂນໂມບິວເປັນຕົ້ນ.
• ໃຊ້ໄດ້ທັງລະບົບອໍໂຕ້ລຸບ ແລະ ປະສົມທຳມະດາ
• ອັດຕາປະສົມເຊື້ອໄຟຕໍ່ນ້ຳມັນຂື້ນຢູ່ກັບຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກ.

 

ມາດຕະຖານ
• TIS 1040-1998

ດາວໂຫຼດລາຍລະອຽດສິນຄ້າ