ໃນວັນທີ 19 ຕຸລາ 2023 ທີ່ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນພີທີທີລາວ ໂພນຕ້ອງ  ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຂອງບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ຮ່ວມກັບ ຂະແຫນງຊັບສິນທາງປັນຍາ ມາດຕະຖານ ແລະວັດແທກ ພະແນກອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະກົມມາດຕະຖານແລະວັດແທກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ລົງປະຕິບັດວຽກສາທິດຂັ້ນຕອນວິທີການ ກວດສອບຫົວຈ່າຍນ້ຳມັນ ແລະ ການຄິດໄລ່ຄ່າອະນຸຍາດ ຂອງມາດຕະຖານບໍລິມາດຫົວຈ່າຍນ້ຳມັນ  ໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານ ທີ່ມາຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ເຊິ່ງບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສະຖານທີ່ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ພ້ອມກັບສົ່ງພະນັກງານວິຊາການຂອງບໍລິສັດ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນແລະພ້ອມພຽງກັນ. 

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.