⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ
ເລກທີ 1020/ອກ.ກຄພນ. ຄສລ, ລົງວັນທີ 09/12/2020
ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 09/12/2020
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.