⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0708/ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 26/06/2024.