⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ເລກທີ 0051/ອກ.ກຄພນ. ຄສລ, ລົງວັນທີ 21/01/2021ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 22/01/2021
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.