⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ
ເລກທີ 0553/ອກ.ກຄພນ. ຄສລ, ລົງວັນທີ 11/06/2020
ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 12/06/2020
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.