LUBRICANTS

ພີທີທີ ເອັຈແອວພີ
PTT HLP ISO VG 32, 46, 68, 100

ເປັນນ້ຳມັນໄຮດຣໍລິກງານອຸດສະຫະກຳພິເສດຜະສົມຜະສານປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນອຸປະກອນ ແລະ ຊີ້ນສ່ວນອາໄຫລ່ຕ່າງພາຍໃນເຄື່ອງຈັກໄດ້ດີ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຄົງປະສິທິພາບໃຊ້ງານຂອງລະບົບໄຮດຣໍລິກໄດ້ດົນນານ.

 

ຄຸນສົມບັດ

• ປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ການກັດໂລຫະຂອງຊີ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກໄດ້ດີເປັນພິເສດສົ່ງຜົນໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຈັກດົນນານຍີ່ງຂື້ນ.
• ທົນຕໍ່ການທຳລາຍຂອງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ປະຕິກິລິຍາກັບອົກຊີເຈັນໄດ້ດີເລີດ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດຄາບຈັບຕິດ.
• ປ້ອງກັນການເກີດຟອງ ມີຄວາມສາມາດໃນການແຍກນ້ຳ ທົນຕໍ່ການເກີດປະຕິກິລິຍາກັບນ້ຳ.

 

ການໃຊ້ງານ
• ໃຊ້ງານກັບລະບົບໄຮດຣໍລິກທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ນ້ຳມັນປະເພດປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ທັງໃນພາກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ລະບົບໄຮດຣໍລິກໃນພາກຍານພະຫະນະທີ່ມີການເຕີມ ຫລື ພ່ອງເປັນປະຈຳ.

 

ມາດຕະຖານ
• Denison HF-2
• Eaton Vickers I-286-S
• DIN 51524 Part 2 HLP Type
• ISO 11158 Category HM

ດາວໂຫຼດລາຍລະອຽດສິນຄ້າ