ງານສຳມະນາລູກຄ້າ

  1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Uncategorized
  6. »
  7. ງານສຳມະນາລູກຄ້າ

ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ
ເລກທີ 0553/ກຄພນ. ຄສລ, ລົງວັນທີ 11/06/2020
ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 12/06/2020
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *