ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານນ້ຳມັນ ແລະ ເປີດໃຫ້ຄູ່ຄ້າເຊົ່າພື້ນທີ່ໃນສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານສະດວກຊື້, ຮ້ານລ້າງອັດສີດ, ໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານ, ໜ່ວຍບໍລິການໂທລະຄົມ, ປະເພດຕູ້ KIOSK ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ ໃນສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ (ລາວ).

ທຸລະກິດພື້ນທີ່ຫວ່າງ (Space Management) ໃນສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ (ລາວ) ຈະມີ 4 ປະເພດ:

  • Food
  • Non Food
  • Service
  • Car care

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ຂໍ້ມູນພື້ນທີໃນສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ (ລາວ)

 

ນ.ສີສຸພັນ ຄຳພູວົງ
 (85620) 5554 8615
sisouphanh.k@pttlao.com