ປະກາດລາຍຊື່ບໍລິສັດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ Vender List (ກໍ່ສ້າງ) ປີ 2021