ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໂພນຕ້ອງ

ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ