ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຫົງສາ

ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ຫົງສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ