ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໄຊທານີ

ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ