ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ບົວຄ່ຽມ (ຊຽງຂວາງ 1)

ບ້ານ ທົ່ງມີໄຊ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ