ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຫຼວງພະບາງ

ບ້ານ ຄົກວ່າ, ເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ