ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ສຸກຂະເສີມ (ຊຽງຂວາງ2)

ບ້ານ ເທີນ, ເມືອງ ໂພນສະຫວັນ,
ແຂວງຊຽງຂວາງ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ