ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ດວງວິໄລແກ້ວ ໂພນພະເນົາ2

ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ