ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ 450 ປີ

ບ້ານ ໂຊກນ້ອຍ, ເມືອງ ໄຊທານີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ