ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ວັງວຽງ

ບ້ານ ເມືອງຊອງ, ເມືອງ ວັງວຽງ,
ແຂວງ ວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ