ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຊະນະຄາມ

ບ້ານ ຕາກແດດ, ເມືອງ ຊະນະຄາມ,
ແຂວງ ວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ