ບ້ານ ເທີນ, ເມືອງ ໂພນສະຫວັນ,
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ