ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ບໍ່ແກ້ວ

ບ້ານ ອຸດົມ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ,

ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ