ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ບຸນນະກອນ

ບ້ານ ຕານມີໄຊ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ