ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ເຊກອງ

ບ້ານ ໂພນຄຳ, ເມືອງ ລະມານ, ແຂວງ ເຊກອງ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ