ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ແສງວິໄຊ

ບ້ານ ປາກທ້າງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ