ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ພົງສະຫວັນ

ບ້ານ ນາປົ່ງ, ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ,
ແຂວງ ສາລະວັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ