ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຄູນຄໍາ 4

ບ້ານ ເວີນແຄນ, ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ,
ແຂວງ ອັດຕະປື

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ