ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ດວງດີ

ບ້ານ ແກ້ວສຳພັນ, ເມືອງ ປາກເຊ,
ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ