ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ວິໄຊວາລະວົງ

ບ້ານ ຫົວແຊ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ,
ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ