ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໜອງດາ

ບ້ານ ໜອງດາ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ