ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຕົ້ນເພັດນໍາໂຊກບ້ານ ໂພນພິມ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ