ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຄູນຄໍາ 3

ບ້ານ ສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ