ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຄູນຄໍາ 5

ບ້ານ ຫ້ວຍສຽດ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ