ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຄູນຄໍາ 2

ບ້ານ ແສງສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ