ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຄູນຄໍາ 1

ບ້ານ ໂຄກສີວິໄລ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ