ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ປາກຊ່ອງ

ບ້ານ ຫລັກເມືອງ, ເມືອງ ປາກຊ່ອງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ