ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ກາສີ

ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ເມືອງ ກາສີ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ