ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໂພນພະເນົາ

ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ