⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1183/ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 29/11/2023.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 30/11/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ