⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ
ເລກທີ 1740/ອກ.ກຄພນ. ຄສລ, ລົງວັນທີ 29/11/2019
ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 30/11/2019
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.