⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0648/ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 28/06/2023.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 29/06/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ