⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0229/ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 28/02/2024.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 29/02/2024; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ