⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0751/ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 26/07/2023.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 27/07/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ