⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 0985/ອຄ.
ລົງວັນທີ 27/07/2022 ໃຫ້ມີຜົນວັນທີ 28/07/2022; ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.