⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1506/ອຄ.ກຄພນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 26/10/2022.

ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 27/10/2022; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ