⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ
ເລກທີ 1195/ອກ.ກຄພນ. ຄສລ, ລົງວັນທີ 24/12/2020
ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ເຊົ້າວັນທີ 25/12/2020
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.